با اعلام معاون آموزشي وزارت علوم دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه ها كه در نيمسال آخر به همراه پايان نامه واحدهاي درسي ديگري انتخاب مي‌كنند، تحت شرايطي، نيمسال مربوطه مشروطي محسوب مي‌شود. بر اين اساس در صورتي كه دانشجو در يك نيمسال حداقل هشت واحد درسي بدون احتساب واحد پايان‌نامه انتخاب كرده و ميانگين كمتر از ۱۴ كسب كند، نيمسال مربوطه مشروطي محسوب مي‌شود.همچنين بر اساس اين بخشنامه، در صورتي كه تعداد واحدهاي درسي پايان‌نامه دانشجو در آن نيمسال به حداقل هشت واحد رسيده باشد و دانشجو با احتساب نمرات دروس گذرانده شده و پايان نامه، ميانگين كمتر از ۱۴ كسب كند، نيمسال مربوطه مشروطي محسوب مي‌شود.