دانشجويان پيام نور براي دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات دانشگاه پيام نور از طريق اينترنت بايد به سيستم گلستان مراجعه كنند.
دانشجويان براي شركت در امتحانات دانشگاه پيام نور بايد كارت ورود به جلسه خود را (گزارش ۴۲۸ ) از سيستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.irدريافت كنند. براساس آنچه در تقويم آموزشي سال تحصيلي ۹۱-۹۰ دانشگاه پيام نور آمده است، گزارش ۴۲۸ در سيستم گلستان از ۲۳ آذر ۹۰ قابل دريافت خواهد بود.


در حال حاضر دانشجويان براي اطلاع از تاريخ امتحانات خود مي توانند گزارش ۴۲۳ را در سيستم گلستان دريافت كنند.